Czech Republic

Koronavirus měl už každý dvacátý, naznačují výsledky jihočeských testů

Znamenalo by to, že koronavirus bez pøíznakù prodìlal vıraznì vìtší poèet lidí, než kolik ukázaly vısledky plošného testování populace. Na vısledky testování, které provedl Jihoèeskı kraj ve dvou svıch okresech, upozornil server Seznam Zprávy.

Jihoèeskı kraj testoval dva tisíce lidí z Písecka a Strakonicka. Definitivní èísla zatím nejsou. Podle Seznam Zprávy však pøedbìžné vısledky ukazují, že nemoc mìlo více než pìt procent z testovanıch, aniž by o tom vìdìli. Celostátní testování pøitom odhalilo nemoc covid-19 pouze v jednotkách promile testovanıch lidí.

„Ukazuje se, že to jsou procenta a ne promile. To je zásadní. Na pøesné údaje si ale ještì musíme poèkat,“ potvrdil krajskı opozièní zastupitel a jihoèeskı lídr ODS Martin Kuba, kterı je vystudovanı lékaø a je iniciátorem akce.

„Rozhodli jsme se do toho pustit ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihoèeského kraje, když jsme øešili okres Strakonice jako nejvíce zasaženı. Tehdy jsme došli k závìru, že by bylo vhodné protestovat ho,“ vysvìtlila hejtmanka Ivana Stráská (ÈSSD).

„Okres Písek jsme pak vybrali jako nejménì zasaženı v Jihoèeském kraji. Pøedbìžné vısledky bych oznaèila za pøekvapivé. Je ale tøeba upozornit, že finální údaje zatím nemáme,“ doplnila øeditelka Krajské hygienické stanice  Kvetoslava Kotrbová.

Jihoèeskı kraj pro svou studii poøídil pøesnìjší testy. Ty odhalují protilátky, které se odbornì oznaèují IgA.

„Ten test trvá tøi hodiny, zatímco rychlotesty jsou za 15 minut. Odhaluje protilátky, které vznikají, když tìlu podaøí virus zlikvidovat již na sliznici. Protilátky IgA právì na toto odkazují,“ vysvìtlil Kuba. Díky tomu je možné zjistit, kolik lidí prodìlalo nemoc bez pøíznakù.

Testovaly se dvì skupiny lidí. První tvoøili povolání v takzvané první linii, jako jsou policisté, hasièi èi záchranáøi, do druhé se hlásili dobrovolníci.

Football news:

Bayern President on Sanaa: he plays in Nike cleats. If he goes to us, he will learn about the advantages of adidas
Ighalo's agent confirmed that Manchester United are close to extending the player's loan until January
Celtic can sign Claudio Bravo, foster or Joe HART
Harry Kane: Tottenham must win 7-8 games to qualify for the Champions League
Jankauskas on Mourinho: Smart, witty and strong. First of all, the spirit
Balotelli wants Brescia to return him to the team or pay compensation. In the summer, the player will change clubs
Witzel on Sancho: He is one of the best players of his generation