Czech Republic

Zběsilou jízdu centrem Ústí muž omlouval jako zkrat, dostal pět a půl roku

„Øekl jste, že to byl zkrat. Jenže jste policistùm ve svém životì neujíždìl poprvé. To nebyl zkrat, to je podle všeho váš standard,“ øekl Kubátovi po vyhlášení rozsudku pøedseda senátu Martin Šámal.

„Pøi své jízdì jste nerespektoval spoustu pravidel. Jen dílem náhody nedošlo k závažnım zranìním èi dokonce usmrcení jiné osoby,“ podotkl Šámal.

Senát uznal Kubáta vinnım z obecného ohrožení a maøení vıkonu úøedního rozhodnutí a vykázání. V dobì lednové jízdy mìl totiž platnı zákaz øízení. Zároveò mu soud uložil sedmiletı zákaz usednout za volant.

Verdikt nicménì není pravomocnı. Kubát se proti nìmu na místì odvolal a pøípad tak poputuje ke krajskému soudu. Státní zástupkynì, která pro obžalovaného požadovala trest o pùl roku pøísnìjší, si ponechala lhùtu na rozmyšlenou.

Skutek se odehrál 25. ledna odpoledne. Policisté si nejprve všimli auta s nìmeckou poznávací znaèkou a za volantem poznali právì jim známého recidivistu Jana Kubáta, o nìmž vìdìli, že na místì øidièe nemá co dìlat. Chtìli ho proto zkontrolovat.

Muž, jenž už byl v minulosti nìkolikrát odsouzenı za krádeže, øízení pøi zákazu èi podvod, se jim však rozhodl ujet. Ve vysoké rychlosti projíždìl i jednosmìrky v protismìru a nerespektoval èervenou. Zároveò naboural nìkolik aut.

Kubát se k ujíždìní pøiznal. „Žil jsem v tu dobu v Nìmecku, mìl jsem tam svoje místeèko a nechtìl jsem o to pøijít. Moc mì mrzí, co se stalo. Já si vùbec neuvìdomil, že to mùže mít takové následky, že mi mùže hrozit až takovı trest,“ uvedl s tím, že se u západních sousedù živil uklízením. I v Nìmecku už má nìkolik záznamù za krádeže.

Kamera, která mohla zranìní objasnit, nefungovala

Rozpory panují kolem situace z Herbenovy ulice, kde Kubát naboural do jednoho ze zaparkovanıch vozù a kde z jeho auta vystoupila jeho pøítelkynì.

Policisté tvrdí, že na místì vystoupili ze svého vozu, dobìhli k autu Kubáta a snažili se ho dostat ven napøíklad taháním za obleèení. Kubát však tvrdil, že se nic takového nestalo. Senát proto situaci v rozsudku ponìkud zobecnil.

Jeden z policistù utrpìl zranìní kolene. „Když se chtìl zase rozjet, zatlaèil mi z boku na koleno,“ zopakoval pøed soudem policista Martin Dembickı, jenž je po operaci a dodnes v pracovní neschopnosti. O tomto zranìní se však nic nepíše ani v obžalobì.

„Zranìní tohoto policisty není dáváno do souvislosti s touto nehodou. Nic takového se neprokázalo. Na jeho kolenním chránièi nebyly žádné stopy od auta,“ zmínil Šámal.

Situaci mohl pomoci objasnit kamerovı záznam z policejního vozidla. Kamera však v ten den nefungovala. Soud mìl k dispozici pouze nìkolik záznamù z poulièních kamer, na kterıch je jasnì patrné, jak Kubát jako smyslù zbavenı jezdí ulicemi. Samotnı incident z Herbenovy ulice však nikoli.

Po této krátké zastávce v Herbenovì ulici se nicménì Kubát znovu rozjel. Nakonec zastavil v Londınské ulici, kde ho následnì policisté zadrželi.

Football news:

Manchester United, PSG, Juventus and Inter Milan Interested in the defender of the national team of Italy U19 Calafiore
Bayern's opponents scored 69 goals. This is a Bundesliga record
Mbappe on the murder of George Floyd by a police officer: Justice for George🗣 ️ ✊ 🏽
Lev about the Bundesliga: the Players perform with such enthusiasm, as if there are 80,000 spectators in the stadium
Milan is Interested in Edegor (Sport Mediaset)
Fiorentina is Interested in Napoli defender Gulyam
Presenting the trophy in the era of coronavirus: the medals and Cup are taken by themselves, stand in circles to observe the distance – and then still hug